Carane Mbah Martapangrawit Sinau Nabuh

PANGKUR

 1. saben dina mung kloyongan, ora ana gawéan kang sun pikir, kajaba mung ajar nabuh, ngendi ana klenèngan, luwih-luwih yèn sing nabuh para empu, mesthi aku ana, durung bubar durung mulih.
 2. karawitan wus kaslira, kaya-kaya wus datan bisa urip, tanpa krawitan puniku, nadyan urip rekasa, tan kepikir mlarat embuh sugih embuh, mung krawitan da­di réwang, kaya urip dadi siji.
 3. Mung sok aku kareranta, wektu iku krawitan tanpa aji, luwih-luwih nyang sing nabuh, mung dadi kalangenan, kanggo srana gumyak mendem ciu, pasindhèn padha dagangan, ana dhuwit bisa nylingkrik.
 4. yèn aku krungu klenèngan, ingkang nabuh pra empu ingkang wasis, anjegreg kraos tyas ingsun, gagasan ngambra-ambra, sing takpikir piyé dhèk jaman rumuhun, bisa duwé gegawéan, gamelan atharik-tharik.
 5. siji-sijiné ricikan, suwarané tan ana ingkang sami, tan padha kwajibanipun,  rebab gendér myang bonang, slenthem demung saron barung lan panerus, egong kempul kenong kendhang, kethuk kempyang gambang suling.
 6. Kabèh garapé tan padha, ngégla cetha garapé siji-siji, mawèh raras kang lingkung, dhasar sing nabuh wignya, samya ulah garap prigel tan tumpang suh akarya onenging driya, kadya ngadhep ngarsèng gusti.
 7. Aku njur karaya-raya, sowan marang ngarsané para wegig, saperlu angangsu kawruh, gandhènging karawitan, mung kuciwa pra empu yèn paring dhawuh, akèh nora klebu nalar, dakik-dakik tanpa bukti.
 8. Kaya yèn ngrembug gamelan, witing ana jaré saka dewa di, Hyang Éndra ingkang ambangun, amung kalawan cipta, tekèng mangké kongsi bisa run-tumurun, kaya ngono katrangannya, ana kang dhasaré mistik.
 9. Ana kang nerangké kendhang, jaré iku pasemoné ngaurip, yèn wis kaya kendhang iku, tinutup kiri kanan, tegesira wis nutup hardaning kalbu, bisa anuntun irama, iramané wong ngaurip.
 10. Ana kang negesi rebab, jaré iku pralambanging dumadi, dènira sami tumuwuh, lantaran yayah rena, saranané lanang wadon kudu kumpul, barang darbèké wong lanang, mlebu kawadonan èstri.
 11. Mila kosok rebab ika, ora liya aran rangkung kang nami, tegesé barangé ka­kung, dianggo nggosok kawat, kawat iku kawadonan tegesipun, kang mangkono iya kena, masa borong ngriku sami.
 12. Disambung nerangké bonang, bonang lanang manggon aneng nginggil, bonang wa­don ngandhap iku, pancèn iku wis nyata, yen cumbana sing lanang nginggil nggènipun, wédoké sing anèng ngandhap, kaya bonang uwis presis.
 13. Ning iku tumrap manungsa, mesthi ora kanggo sanépan jangkrik, awit lamun jangkrik iku, yèn ngecek ingkang lanang, ingkang wédok nggremet nylingkrik munggah dhuwur, sing lanang metu prenthilnya, nèmplèk silité sing èstri.
 14. Tau nuju aku sowan, mring sang empu sing tak anggep awegig, aku banjur nyuwun dhawuh, kadosta gendhing kuna, kula éram dènira adamel lagu, racakipun pan sakéca, punapi ingkang njalari.
 15. Dipun-garap sarwa éca, dènrebabi dèngenderi andhridhig, bonangé éca luma­ku, sumèlèhé kepénak, kados pundi kula kepéngin sumurup, wonten pundi wadosira, mbok kula dipunjarwani.
 16. Sang empu sajak kawratan, nerangaké kadya pitakon iki, embuh saka ora pecus, embuh pancèn tan kersa, mung pol-polé iku ilham namanipun, linambaran tapa brata, mula gendhingé ya becik,
 17. Wis mesthiné aku gela, nora suwé aku tumuli pamit, aku kaya déné mutung, banjur gawé putusan, nora nedya ngangsu kawruh mring pra empu, kabèh kang sun butuhena, tak golekané pribadi.
 18. Aku kudu ajar garap, mung sarana kerep aniling-niling, njinggleng nonton wong anabuh, kabèh takrasakena, ala becik niyatku arep tak cakup, campur terus takolah, dadya garap anyar becik.
 19. Mengkono sadina-dina, tanpa kemba anggonku anliti-nliti, nèng ngomah tansah sinau, dhasar duwé gamelan, ora kétang rebab gendèr kendhang clempung, mung iku dadya pawitan, tekadku terus umijil.

MIJIL

 1. Nora ana kang samya meruhi, nggonku ajar nabuh, bisa nabuh mung karepé dhéwé, mula akèh wong ingkang ngarani, nggonku nabuh iki, pinter tanpa guru.
 2. Uga bener kang padha ngarani, tanpa guru benjoh, kèh wong ngalem kanthi dijulukké, malah ana ingkang angarani, dipuntitisi jim, kagunané langkung.
 3. Yèn angrungu ajar ngono kuwi, aku mung ngguyu thok, jim ing ngendi bisa minteraké, sajatiné nggonku bisa kuwi, ajar iku mesthi, guruku sakthékruk.
 4. Amaguru tanpa tampik milih, sapa baé dados, guru gendèr ya panggendèr kabèh,  guru ngrebab pangrebab wis mesthi, guru kendhang ugi, pangendhang wis tamtu.
 5. Nalikané aku banget pengin, bisa nyiter gobyok, tak labuhi tansah ngetutaké, wong ambarang ingkang turut margi, sarwi linggih dhingklik, sitere dipangku.
 6. tan preduli mlebu pasar wani, nunggu sarwi ndhodhok, angrungokké siter diunèkké, encing enceg encong encing encing, tekan ngomah nu1i, banjur nyetèl clempung.
 7. Ana manèh aku isih éling, ngetutake réyog, mung jalaran seneng kendhangané, nadyan aku tan bakal ngendhangi, waton bisa ngreti, lowung mundhak kawruh.
 8. Menyang désa senengku kepati, marga sok kapregok, uwong désa kang nuju dwé gawé,  uwis tau aku amrangguli, wong ananggap ringgit, sedalu amuput
 9. Tanpa rikuh aku mlebu nuli, linggih cedhak saron, angematké kabèh tabuhane, yèn wis bengi aku sok mbanjeli, kabeh anyenengi, banjur dadi wanuh.
 10. Metu suguh aku diladèni, banjur mangan dhokoh, ora isin wong wis takkarepké, mung bethèké seneng aneniling, tak jinggleng sayekti, céngkoké sing nabuh.
 11. Bar wayangan esuk diwiwiti, tandhaké anggambyong, gendhing pangkur banget ing gobyogé, tanpa rebab sing gendèr wong èstri, kerep cengkok mipil, akèh glundhengipun.
 12. Bubar gambyong jineman tan lali, ésuk uwis gobyog, bubar iku terus metu topèng, gendhing Kabor kanggo amiwiti, merong dikendhangi, kendhang ciblon ngupluk.
 13. Yèn wis bubar aku mulih nuli, mlaku turut tebon, tekan ngomah takcatheti
  kabèh, apa-apa ingkang sunteliti, ya ing kono kuwi, nggon sekolahanku,
 14. Lan dhasaré aku duwé wiji, turun tukang nabuh, saka bapa pan niyaga kabèh, saka ibu niyaga sing wegig, aja digumuni, aku bisa nabuh.
 15. Dhèk samana aku nuju mulih, ngomah ana amplop, ulem saka kancaku dhèk biyèn, anak dhalang sing duwé nak èstri, tau takajari, nggendèr dhèk rumuhun.
 16. Amplop mau isih tak cekeli, kanthi tangan karo, èngetanku kèlingan dhèk biyèn, bocah wadon kulit ireng manis, aku uga éling, si Idah rumuhun.
 17. Amplop énggal tak dudut kang isi, énggalé tak waos, mungguh ingkang dadi surasané, ngajeng-ajeng bésuk dina Kemis, pasarané Legi, bapak badhé mantu.
 18. Mantokaké putrané pawèstri, antuk tunggal dhukuh, prenah misan tunggal nyambut gawé, ugi dhalang maksih anom yekti, mung kurang rong bengi, bareng taktung-étung.
 19. Dina Rebo aku wis anggendring, mangkat nunggang andhong, rèhning kanca takawali waé, ngiras réwang wong adat sing uwis, kurang telung bengi, gamelan wis ngungkung.
 20. Rèhning jagong aku wis miranti, sadaya penganggon, klambi ireng sabuk sakèpèké, iket modang jarik gandasuli, nora lali keris, gayaman wus patut.
 21. Tekan kono aku dikurmati, Kebogiro gobyog, sing dwé omah gupuh methukaké,
  kanthi ngucap mbagèkké tumuli, terus dipunkanthi, katon kaya gambuh.

Triaffari, “Srikandi” Kecil di Balik Kemenangan Laras Siwi

Triaffari, pengendang dari Sanggar Laras Siwi

Siapa tak tahu Srikandi? Ya, dia adalah seorang senapati wanita yang berada di balik kemenangan Pandhawa dalam perang Bharatayuda. Nampaknya, “gelar” Srikandi pantas disandang oleh remaja putri yang bernama Triaffari dari sanggar Laras Siwi Purworejo.

Sanggar Laras Siwi yang berhasil menjuarai Lomba Karawitan Anak dan Remaja Tingkat Jawa Tengah yang diselengarakan Pakumpulan Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi) pada Minggu (22/12) kemarin, tidak lepas dari peranan “Srikandi” berumur 14 tahun ini.

Triaffari memegang peranan penting dalam kelompok tersebut, yakni dengan memainkan kendang. Menyajikan garap dangdut, Banyumasan, dan Semarangan pada materi pilihan Lelagon Nonton Wayang Slendro Sanga, dia berhasil membawa Laras Siwi mengalahkan 14 peserta dari berbagai sanggar maupun sekolah se-Jateng.

Tukimin, pelatih sanggar Laras Siwi mengatakan, Triaffari sangatlah berbakat di bidang seni karawitan, apalagi pada instrumen kendang, dia sangat menguasainya. “Triaffari anak yang sangat cerdas dalam menerima pengajaran karawitan, diajarkan garap apapun dia bisa menangkapnya dengan cepat,” katanya.

Namun dengan rendah hati, Triaffari pun menyanggah hal itu. Menurutnya, kemenangan Laras Siwi berkat seluruh teman-teman, pelatih, dan orangtua. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pakarjawi dan Universitas Negeri Semarang yang telah menyelenggarakan lomba karawitan ini, semoga seni karawitan terus berjaya dan dicintai banyak orang,” ungkapnya.

Apa alasan gadis yang pada usia remajanya justru gemar pada kesenian tradisi ini? Simak ulasannya dalam video yang dapat dilihat di sini. (AA)

Hasil Penjurian Lomba Karawitan Pakarjawi 2013

Kami sampaikan hasil penjurian Lomba Karawitan Anak dan Remaja Se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Pakarjawi, 22 Desember 2013 di B6 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Berikut merupakan penilaian juri Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum., dan Sugiyanto, S.Sn., M.Sn. Sedangkan untuk juri Widodo, S.Sn., M.Sn. akan kami susulkan kemudian. Terima kasih. –Panitia

Unduh di sini.

Sanggar Laras Siwi Juara Lomba Karawitan Se-Jawa Tengah

Penampilan Sanggar Laras Siwi

Sanggar Laras Siwi asal Purworejo berhasil menjuarai Lomba Karawitan Anak dan Remaja Tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan Pakumpulan Paguyuban Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi), Minggu, 22 Desember 2013, di Gedung B6 Fakultas Bahasa dan Seni  Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Lomba Karawitan Anak dan Remaja Tingkat Jateng sebagai penutup agenda lomba Pakarjawi merupakan hasil kerja sama dengan Unnes.

Laras Siwi berhasil mengalahkan 15 peserta lainnya dari berbagai sanggar maupun sekolah se-Jateng. Materi yang dibawakan sanggar tersebut adalah Ketawang Subakastawa Slendro Sanga sebagai materi wajib dan Lelagon Nonton Wayang Slendro Sanga sebagai materi pilihannya.

Mereka berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta, trofi, dan piagam penghargaan.

Selain itu, uang sebesar Rp 7,5 juta juga diberikan kepada Juara II yang diraih oleh SMKN 3 Banyumas, Rp 5 juta diberikan kepada juara III yang diraih Sanggar Mulyo Sari Raras Mranggen Demak, Rp3 juta diberikan kepada juara harapan I yang diraih MGMP Surakarta, Rp2 juta diberikan kepada juara harapan II diraih.

Hadiah sebesar Rp1 juta, piagam, dan trofi juga diberikan kepada pengendang terbaik, yang berhasil direbut SMKN 3 Banyumas.

Remaja Se-Jateng Beradu Memainkan Gamelan

SEMARANG ― Sebanyak 16 kelompok karawitan remaja se-Jawa Tengah akan unjuk kebolehan dalam Lomba Karawitan Remaja, Minggu, 22 Desember 2013, mulai pukul 08.00, di Gedung B6 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Kegiatan yang digagas oleh Pakumpulan Paguyuban Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi) bekerja sama dengan Unnes itu berhasil menjaring peserta dari sekitar Surakarta, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Rembang, Kudus, Purwodadi, dan Semarang.

Ketua Pakarjawi, Sutikno, mengatakan, lomba ini selain sebagai upaya regenerasi, juga sebagai usaha mengembangkan seni dan budaya tradisi. “Kami berupaya mendekatkan kesenian agar makin digemari para remaja masa kini,” ujarnya.

Materi wajib yang harus dibawakan oleh peserta yaitu Ketawang Subokastawa Slendro Sanga. Sedangkan materi pilihan adalah karya baru ciptaan Widodo, M.Sn. dosen karawitan di Unnes, yaitu Nonton Wayang Slendro Sanga, Tari Bali Pelog Nem, dan Ijo Royo-royo Pelog Barang.

Aspek yang akan dinilai meliputi leres, yaitu benarnya pola permainan, rempeg (kekompakan), dan laras (keselarasan memainkan gamelan).

Sutikno mengatakan, remaja sekarang makin asing dengan nada gamelan Jawa, yaitu slendro dan pelog. Padahal, menurutnya, dua tangga nada itu telah menjadi bagian dari tangga nada yang ada di dunia.

Menurutnya, semakin banyak warga asing yang getol mempelajari dan memperdalam karawitan Jawa. “Di Unnes, mahasiswa asing mendalami karawitan di tengah kelesuan seni dan budaya kita,” katanya.

Melalui lelagon dolanan anak, Sutikno berharap para remaja mengenal gamelan sebagai produk budaya Jawa. “Mari kita kenalkan sejak dini tangga nada gamelan Jawa ini. Jangan sampai kelak generasi kita justru belajar dari warga asing,” ujarnya. (dz)

15 Desember, Temu Teknik Lomba Karawitan

Temu teknik Lomba Karawitan Remaja Tingkat Jawa Tengah yang diadakan Pakumpulan Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (Unnes), akan dilaksanakan seminggu sebelum pelaksanaan lomba, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2013.

Temu teknik tersebut bertempat di gedung B2 Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Univesitas Negeri Semarang (Unnes).

Hingga saat ini peserta lomba belum memenuhi kuota yakni sebanyak 20 peserta.

Hal itu diungkap Ketua pelaksana, Suhasto SSn, dari hasil rapat panitia di Sekretariatan Pakarjawi, Perumahan Sekar Gading, Gunungpati Semarang, Selasa (3/12).

Suhasto mengatakan, Peserta yang positif ikut, hingga saat ini berjumlah 10 peserta dan belum memenuhi kuota peserta. “Pendaftaran akan panitia tutup jika peserta sudah memenuhi kuota yang ditentukan,” tegasnya.

Pengrawit dan Sinden Sepuh Diberi Bantuan

Pakumpulan Paguyuban Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi) bersama Universitas Negeri Semarang (Unnes), memberikan sejumlah bantuan uang kepada empat orang seniman tradisi. Mereka adalah Sutarko, Wakijo, Sunarto, dan Cendani Laras.

Dalam kalangan masyarakat pelaku karawitan Jawa, Sutarko, Wakijo, dan Sunarto dikenal senior sebagai pengrawit, yakni penabuh gamelan, dan Cendani Laras sebagai sinden. Uang diberikan saat Sarasehan Selasa Legen ke-48, Senin (2/12) malam, di Auditorium Unnes.

Ketua Umum Pakarjawi, Sutikno, mengatakan pemberian uang dengan nominal Rp750.000 tersebut tentu tidak banyak berarti. Akan tetapi melalui upaya ini, Pakarjawi berharap dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku seni tradisi.

“Di usia senja, mereka masih senantiasa mengabdikan diri untuk karawitan dan sinden. Kita patut memberi rasa simpati dan mengapresiasi,” ujarnya, di hadapan Pembantu Rektor II Unnes Dr Wahyono MM dan ratusan pemerhati budaya.

Filsafat Jawa

Dalam sarasehan yang bertema “Maweh Raras Renaning Driya” itu, Hardono Hadi, pengajar filsafat Universitas Gadjah Mada dan ISI Yogyakarta, mengungkapkan jika sudah saatnya manusia kembali menanyakan jatidiri di tengah realitas yang ada.

“Mari kita tanya pada diri sendiri, apakah yang sudah dilakoni sama dengan yang dipikirkan dan yang diomongkan?” katanya.

Hal ini penting karena, menurutnya, untuk mengembalikan manusia kepada hakikat dan muasal, bahwa manusia hanya satu di antara sekian banyak ciptaan Tuhan. “Jawa telah mengajarkan banyak hal itu.”

Adapun Sridadi Amongraga, pemateri lain dalam sarasehan itu, memberikan ceramah tentang konsep yoga dalam seni karawitan. “Para penabuh gamelan sering disebut niyaga, artinya orang yang senantiasa wening. Permainan karawitan yang mat merupakan wujud dari sikap itu,” katanya. Dalam sarasehan itu juga disuguhkan klenengan oleh empu karawitan dari Surakarta dan Semarang. (dz)